Фаллопын гуурсны хавдар

Фаллопын гуурсны хавдар

Fallopian tube cancer

Фаллопын гуурсны хавдар нь өндгөвч болон умайн хоорондох гуурсан дотор эмгэг эсийн ургалтыг хэлнэ. Энэ эмгэг эс нь олширч өвдөлт болон умайн цус алдалт үүсгэх хавдар болдог. Хортой хавдар нь ховор тохиолддог. Фаллопын гуурсны хавдар нь өндгөвчинд үүсээд гуурс руу тархаж болдог. Энэ нь ихэвчлэн удамшсан BRCA гентэй холбоотой. Хавдар нь мөн гуурсанд үүсээд өндгөвч рүү тархаж болно. Цөөн тохиолдол нь BRCA1-тэй холбоотой.

  • Эмгэг умайн цус алдалт
  • аарцгийн өвдөлт
  • эмгэг үтрээний ялгарал
  • хэвлийн доод хэсэг хавдах