Удамшлын хүйтний шалтгаант чонон хөрвөс

Удамшлын хүйтний шалтгаант чонон хөрвөс

Familian cold urticaria (cold-related hives)

Хүйтний нөлөөнөөс шалтгаалсан гүвдрүү үүсдэг ховор тохиолдох удамшлын эмгэг. Халуурах, үений өвдөлт зэрэг бусад шинж тэмдэг илэрдэг. Эдгээр нь гадны хүйтний нөлөөгөөр үүсч хэдэн цагаас хэдэн өдөр хүртэл үргэлжилдэг. Анхны тохиолдол нь нярай үед илэрч хүний насан туршид үргэлжилдэг.

  • Хүйтний нөлөөгөөр гүвдрүү туурах
  • халуурах
  • загатнах
  • үеэр өвдөх