Ургийн архины хамшинж-Fetal alcohol syndrome

Архины улмаас урагт үүсч буй бүлэг шинж тэмдгийг хэлдэг. Энэ асуудал нь хөнгөнөөс хүнд рүү гэх ялгаатай. Спирт нь төрөөгүй хүүхдэд биеийн болон сэтгэцийн эмгэг учруулж болно.

Шинж тэмдэг:

  • Нүүрний эмгэг
  • Тэнэгрэл
  • Танин мэдэхүйн эмгэг
  • Анхаарал алдагдал
  • Ой санамж муу байх